سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود حالتی املشی – شرکت مهندسین مشاور نیرو
یزدان اعرابیان – شرکت مهندسین مشاور نیرو

چکیده:

نیروگاه دریافت کننده مرکزی یکی از انواع نیروگاههای خورشیدی می باشد . در این نیروگاه، از طریق کنترل آینه های نصب شده در سطح میدان، انرژی خورشیدی بر روی سطح دریافت کننده انرژی متمرکز می گردد . در ارتباط با آنالیز پارامترهای این نوع نیروگاه خورشیدی، یک نرم افزار کامپیوتری تهیه شده است که محل قرار گیری خورشید و میزان تابش مستقیم و عمودی آن را درهر لحظه و در هر روز تعیین می نماید . هم چنین زوایای شیب و جهت آینده ها را در لحظه ی مورد نظر به طریقی تعیین می کند که شعاع های نوری بر روی نطقه ثابت ( دریافت کننده ) متمرکز گردد . ابعاد تصویر هلیوستات بر روی دریافت کننده و انرژی تحویل داده شده به سطح دریافت کننده هیلوستات ها، ناشی از یک هیلوستات و در هر لحظه از سال با توجه به ارتفاع دریافت کننده از
سطح زمین و ابعاد آینده ها محاسبه می گردد . جهت تعیین انرژی دریافت شده عوامل سد کنندگی و سایه اندازی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند و نتایج برای اولین نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی که قرار است توسط وزارت نیرو احداث شود، ارائه می گردد .