سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا حقیقت پژوه – دکتری پلیمر دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمود ترابی انگجی – دکتری پلیمر – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

پلی اولفینهای نیمه بلوری مانند PP به شکل ایزوتکتیک نوعPP( تولید داخل ( هم آرایشی ) و سینیدیوتکتیک ( شبه آرایشیدر دمای پایین بخاطر تبلور یکسانشان و Tg نسبتًا بالا، ترد و شکننده می شوند . در این مورد مشخص شده است که استرهای آلیفاتیکی غیرقطبی معینی بویژه، تالاتها ۱ و سباساتهای ۲ منومری می توانند تا حد زیادی Tg ترکیب
آمورف PP را که همسوی با ملاحظات حجم آزاد می باشد، کاهش دهند . نقطه ذوب جزء بلوری نیز کمی کاهش داده می شود . این روش نرم سازی PP در مورد سیستمهای غیرهمگن الاستومری گره زده شده در طی ا ختلاط مذابی PPو در حضور یک نرم کننده بکار گرفته شد . نرم کننده در هردو جزء پلیمری مخلوط پراکنده گردید . بنابراین، دماهای Tgفازهای الاستومری و PP در طی نرمسازی همزمان هر دو فاز پلیمری می توانند شدیدًا کاهش یابند که در نتیجه آن یک ماده فوق العاده ساخت در دمای oc ۰۴ – و زیر آن حاصل می شود . از آنجایی که تنها جزء آمورف PP نرم می شود، جزء بلوری متاثر نمی شود و محدوده دمایی کاربردی بالاتر نگهداشته می شود . الاستومرهای گرمانرم )TPE( حاصله، توازن خواص مهندسی تا oc ۵۲۱ – داشته وبدلیل جلوگیری از رفتار تسلیمی، نسبت به TPE های نرم نشده الاستیک تر می باشند