سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشجوی دکتری سازه های آبی دانش
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
سیدحبیب موسوی جهرمی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
هوشنگ حسونی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

یکی ازاصلی ترین متغیرهای هیدرولیکی درمحل تلاقی رودخانه ها نسبت اعماق جریان در محل سه شاخه می باشد. روابط متعددی برای محاسبه نسبت اعماق در ارتباط با عوامل تاثیرگذار بر آن ارائه شده است. این روابط که عمدتا تحلیلی هستند از تلفیق معادلات اندازهحرکت و پیوستگی در محل سه شاخه با یکسری فرضیات ساده کننده بدست آمده اند. در این تحقیق به منظور بررسی صحت فرضیات انجام شده در روابط تحلیلی و همچنین ارائه روباطی برای محسابه نسبت اعماق جریان از نتایج ۹۰ آزمایش انجام شده در محل یک تلاقی ۹۰درجه با سه نسبت پهنای متفاوت استفاده گردیده است. در این آزمایشات تاثیر عوامل مختلفی از قبیل نسبت دبی شاحه های بالای دست اتصال، عدد فرود پایین دست اتصال و همچنین نسبت پهنا بر روی نسبت اعماق در مقاطع مختلف اتصال مورد بررسی قرار گرفت و روابط چند متغیره ای نیز ارائه شده است. نتایج آزمایشات نشان داد با افزایش عدد فرود پایین دست و نسبت دبی شاخه فرعی به دبی کل نسبت عمق جیان درکانال اصلی بالا دست اتصال بهعمق پایاب افزایش می یابد در حالیکه افزایش نسبت پهنای شاخه فرعی به شاخه اصلی روی این نسبت عمق جریان تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد. از طرفی به ازای کلیه آزمایشهای انحام شده نسبت عمق جریان کانال اصلی به عمق جریان کانالفرعی در بالا دست اتصال عددی بین ۰/۹۰۵ تا ۱۰۲۵ است و مقدار میانگین آن ۰/۹۸۸ می باشد.