مقاله نسبت جنسي و نتايج بارداري به دنبال زلزله بم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: نسبت جنسي و نتايج بارداري به دنبال زلزله بم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زلزله
مقاله نسبت جنسي
مقاله نتايج حاملگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف گنجويي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي موسوي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افلاطونيان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: جنسيت نوزاد مي تواند تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله استرس بلاياي طبيعي مانند زلزله قرار گيرد. اين تحقيق با هدف تعيين نسبت جنسي و نتايج بارداري پس از زلزله بم انجام شد.
 مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مورد – شاهدي مبتني بر تاثير مداخله طبيعي زلزله در دو بخش طراحي شده است. گروه مورد در هر دو بخش شامل ۳۰۱ مواليد زنده از ۹ ماه بعد از زلزله در زايشگاه بم مي باشد. گروه شاهد بخش اول شامل مواليد زنده در زمان مشابه سال قبل از زلزله، با هدف تعيين تاثير زلزله بر نسبت جنسي انتخاب گرديد. گروه شاهد در بخش دوم به علت نابود شدن مدارك زايشگاه مهديه در زلزله، از بين زائوهاي مراجعه كننده به بيمارستان افضلي پور كرمان با رعايت جور بودن (Matching) با هدف تعيين تاثير زلزله بر نتايج بارداري انتخاب شد.
اطلاعات هر دو بخش با استفاده از آزمون هاي مجذور كاي و t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
  يافته ها: بعد از زلزله، نسبت جنسي ۳۱/۱ برابر افزايش داشته است كه اختلاف معني دار مي باشد (p<0.001، (OR=31.1 در حالي كه وزن كم هنگام تولد و نمره آپگار پايين، تفاوت معني داري نشان نداد. زايمان زودرس در گروه مورد ۹۶/۲ برابر گروه شاهد افزايش نشان داد (p=0.014، (OR=96.2 كه از نظر آماري اختلاف معني دار بود.
 نتيجه گيري : نتايج اين مطالعه بر خلاف انتظار نشان مي دهد كه زلزله باعث افزايش نسبت جنسي شده و بر روي وزن هنگام تولد و نمره آپگار نيز تاثيري نداشته است. از آن جايي كه زلزله شديد بم باعث تغييرات جمعيتي، رفتاري، محيطي و اجتماعي شده است به نظر مي رسد بايستي تحقيقات بيشتري در اين زمينه انجام گيرد.