مقاله نسبت هويت ملي با هويت قومي در ميان اقوام ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: نسبت هويت ملي با هويت قومي در ميان اقوام ايراني
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت ملي
مقاله هويت قومي
مقاله هويت ترکيبي
مقاله هويت جمعي
مقاله هويت فرهنگي
مقاله قوميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجياني ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به دغدغه ها و نگراني هاي موجود در خصوص تنوع فرهنگي و قومي در جامعه ايران و پيامدهاي ناشي از آن، اين مقاله که براساس يک طرح پژوهشي ملي تنظيم شده است به بررسي رابطه و نسبت گرايش به هويت قومي و گرايش به هويت ملي در ميان اقوام ايراني پرداخته است. براساس چارچوب تحليلي انتخاب شده که نظريه کنش متقابل نمادين و مشخصات آراي ميد و بلومر مي باشد، فرض اصلي اين نوشتار آن است که هويت ايرانيان چندبعدي با ترکيبي است و ميان ابعاد يا منابع هويت بخش جامعه ايراني تناقض، تعارض و ناسازگاري وجود ندارد، بلکه هويت جمعي فرهنگي جامعه ايراني همزمان از چند منبع مختلف سرچشمه گرفته و به دليل خصلت تدريجي، تاريخي و استمراري بودن فرآيند تکوين هويت هاي مختلف، آن ها در شرايط سازگاري و انطباق با همديگر قرار دارند.
براي آزمون اين فرض محقق از روش تحقيق پيمايشي و ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. واحد مشاهده فرد و واحد تحليل ۶ گروه عمده قومي (ايراني) شامل کردها، بلوچ ها، آذري ها، عرب ها، ترکمن ها و لرها بوده است. جمعيت آماري شامل افراد ۱۸ سال به بالا ساکن ۹ شهر بزرگ قوم نشين کشور بوده و با روش نمونه گيري چند مرحله اي، موارد نمونه انتخاب شده اند.
نتايج حاکي از آن است که هويت قومي و هويت ملي هر دو در ميان اقوام ايراني، به طور توامان، قوت و برجستگي دارند و ميان آن ها رابطه تعارض آميز و قطبي وجود ندارد. همچنين مي توان گفت ميان ابعاد فرهنگي و اجتماعي هويت قومي و ابعاد فرهنگي (و تا حدودي اجتماعي) هويت ملي رابطه مثبت و قوي برقرار است اما ابعاد سياسي اين دو نوع هويت رابطه منفي با يکديگر دارند.