سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق اسدالهی – کارشناس ارشد امور دام سازمان جهاد کشاورزی لرستان
ناصر نجیب زاده – معاون امور دام جهاد کشاورزی لرستان
جهانبخش درویشیان – عضو هیات علمی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی لرستان
سید سامان سیف – کارشناس معاونت امور دام جهاد کشاورزی لرستان

چکیده:

تعداد ۵۷۶۸ رکورد صفات رشد بره های نژاد لری لرستان مر بوط به ۱۰۲۵ راس میش که در طی سالهای ۱۳۷۵-۱۳۸۳ توسط معاونت اموردام جهاد کشاورزی لرستان جمع آوری شده بود، به منظور برآورد مؤلفه های واریانس – کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی ومحیطی صفات رشد در گوسفندان نژاد مذکور با روش حداکثر درست نمائی محدود شده بدون مشتق گیری استفاده و ارزیابی گردید . برآوردوراثت پذیری مستقیم برای وزن های ت ولد، از شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی، یکسالگی ، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، افزایش وزن روزانه تولدتا شش ماهگی و افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی به ترتیب ۰/۳۴ ، ۰/۰۶ ، ۰/۵ ، ۰/۰۷ ، ۰/۳ ، ۰/۲ ، ۰/۳ و ۰/۵ و وراثت پذیری مادری برای صفات فوق به ترتیب ۰/۱۵ ، ۰/۲۲ ، ۰/۱۶ ، ۰/۰۱۹ ، ۰/۱۲ ، ۰/۵۱ ، ۰/۱۲۵ و ۰/۱۲۶ محاسبه گردید .همچنین همبستگی های ژنتیکی برآورد شده برای صفات مختلف از ۰/۰۰۱ تا ۰/۱۶ متغیر بود.