سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن وکیلی – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی شیمی
عبدخدایی – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی شیمی
سیف کردی – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از راههای کنترل میزان کلسترول خون ، جذب اسیدهای صفرا از رودة کوچک می باشد . عمل اسیدهای صفرا هضم چربیهای رژیمی بوده و توسط کلسترول در کبد سنتز و به رودة کوچک ترشح می شوند . با جذب این اسیدها از رودة کوچک میزان مصرف کلسترول در کبد بیشتر شده و در نتیجه مقدار آن در خون کاهش می یابد . در این مطالعه از نشاندن مولکولی کولیک اس ید در
کیتوسان برای جذب اسیدهای صفرا استفاده شده است که درآن کولیک اسید به عنوان الگو با گروههای عاملی آمین موجود در زنجیرة کیتوسان پیوند یونی برقرار کرده و کمپلکس های پلیمر – الگو تشکیل می گردد . سپس با اضافه نمودن اپی کلروهیدرین به محیط واکنش عمل اتصالات عرضی انجام می شود و نهایتا مولکول الگو توسط یک باز قوی از تودة پلیمر استخراج می شود و حفراتی شبیه به الگو از نظر شکل و اندازه و عاملیت شیمیایی به صورت متمم در پلیمر باقی می ماند . نشاندن مولکولی کیتوسان ظرفیت و انتخابگری آن را برای جذب کولیک اسید به طور قابل توجهی افزایش می دهد.