مقاله نشانه شناسي پرنده، طاووس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در نقش مايه از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: نشانه شناسي پرنده، طاووس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرنده طاووس
مقاله پر
مقاله مرغ زيبا
مقاله ادبيات ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي ناراني هانيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با نگاهي گذرا به آثار تاريخي، ادبي و هنري در مي يابيم که معني و نقش پرنده در زندگي فکري و اجتماعي ايرانيان از نقش و جايگاه مهمي برخوردار بوده است. نقش پرندگان در افسانه ها و داستان ايراني بسيار پررنگ است. با توجه به اين گستردگي حضور پرندگان، بررسي کاملي در اين زمينه صورت نگرفته و توجه چنداني به تصاوير و نقوش پرندگان نشده است. در اين تحقيق به بررسي جايگاه پرندگان و شناخت نقش و تصاوير آن به خصوص طاووس پرداخته شده است.
در ادبيات و زندگي تاريخي ايرانيان با دلايل و طرز فکرهاي گوناگون از هر پديده و موضوع مهم به شکل نمادين، نشانه جانشيني را انتخاب کرده و با استفاده از آن درون متن ادبي، تصويري و زندگي اجتماعي، جهان فرهنگي خود را ساخته اند. هدف تحقيق شناسايي و استخراج اين نشانه ها در جهان شناسي و انديشه ايراني و ساير ملل است. فعاليت هاي هنري نياز به اين دارد که با عرصه هاي انديشه و تاريخ و فرهنگ پيوندهايي بيابد. هنرمند ايراني مکلف است با اين جنس تفکر، پيشينه فرهنگي ملت خود را به عنوان گنجي ارزنده بررسي نموده و مفاهيم و ارزش هاي آن را به سود اکنون و آينده در آثار خود به طريق هايي وارد نمايد. اهميت اين پژوهش از اين ويژگي ناشي مي شود. با توجه به اهداف تحقيق که گردآوري و تحليل نشانه ها و نمادهاي پرندگان در افسانه ها و ادبيات است. روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش از طريق مطالعه اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ها بوده است و بررسي نشان و نمادهاي پرندگان، به روش کتابخانه اي و مشاهده اي صورت مي گيرد و از منابع متعدد و معتبر بهره گرفته شده و از نوع تاريخي، توصيفي و تحليلي است.