سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی عسکر علیزاده مقدم – عضو هیات علمی دانشکده هنر و مدیر گروه باستان شناسی

چکیده:

مرگ می رباید.
آب یکی ازعناصراصلی اربعه واز دیدگاه فلاسفه ازارکان رویکردی، جهت بوجود آمدن هستی و انسان می باشد درجستاری در کهن الگوهای بشری ،هر جا که آبی وجود داشته، تمدن؛ فرهنگ ودر پی آن آیین ومناسک ویژهایشکل گرفته است آب گاهی مهر می ورزد وگاهی خشم .در اسطورهء «اولیس» اثر هومرخشم «هورس» خدای دریاها باعث ده سال آوارگی این قهرمان اسطوره ای می شود. «تتیس» دریای مقدس به جهت پایان بخشیدن به رنجهای «پرومته» او را درون خود می بلعد .همین دریا آشیل را روئین تن می کند،همانند آب مقدسی که موبدان بر اسفندیار می ریزند تا او نیز روئین تن شود .البته بواسطه همارتیا «نقطه ضعف» در این دو قهرمان پاشنه پای آشیل وچشم اسفندیار که در نشانه شناسی باز به منزلهء سرچشمه وخشکیدن ومیرا شدن می باشد، این دو را نیز