سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم عاشوری – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند گروه مهندسی برق و کامپیوتردانشکده فن
بابک نجاراعرابی –

چکیده:

در این مقاله با بهره گیری از مفهوم همبستگی، روشی مقاوم برای درج نامرئی نشانه در تصاویر ثابت پیشنهاد شده است . این طرح با بررسی مقاومت الگوریتم های نشانه گذاری مطرح در حوزه ه ای مکان ، تبدیل فرکانس و تبدیل موجک ، با هدف افزا یش مقاومت نشانه درج شده در تصویر ، الگور یتمی بهبود یافته بر ای نشانه گذاری نامرئی تصاویر ارائه می کند. نشانه در الگوریتم های مطرح شده در این مقاله، به صورت الگوهای شبه نویز تصادفی به تصویر ا ضافه شده و با محاسبه همبستگی بین تصویر نشانه گذاری شده و الگو ی شبه نوی ز درج شده، نشانه بازیابی می شود