مقاله نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و همبودي آن با اختلال هاي ديگر در نوجوانان زلزله زده ۱۱ تا ۱۶ ساله شهر بم (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و همبودي آن با اختلال هاي ديگر در نوجوانان زلزله زده ۱۱ تا ۱۶ ساله شهر بم (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زلزله
مقاله اختلال استرس پس از سانحه
مقاله همبودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش بررسي نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و همبودي افسردگي، اضطراب، خشم و تجزيه با اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) بر اساس تفاوت جنسيتي در دو گروه نوجوانان دختر و پسر زلزله زده شهر بم و مقايسه آن با نوجوانان بهنجار شهر تهران بود.
روش: ۱۰۰۰ دانش آموز ۱۱ تا ۱۶ ساله شهر بم (۳۰۰ پسر و ۷۰۰ دختر) با نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي در دو مقطع تحصيلي به عنوان گروه آزمايش، و ۳۰۴۲ دانش آموز ۱۱ تا ۱۶ ساله شهر تهران به عنوان گروه ملاک مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها با دو ابزار سياهه مقياس رويداد آسيب زا براي كودكان (فرم A) و مقياس نشانگان استرس پس از سانحه (فرم مصاحبه) گردآوري و به روش هاي همبستگي، t مستقل، مجذور کاي دو متغيره (c2) و کروسکال واليس تحليل شدند.
يافته ها: نوجواناني که رويداد آسيب زا را تجربه کرده بودند، بيش از نوجوانان بهنجار، نشانگان افسردگي، اضطراب، استرس پس آسيبي، خشم و تجزيه را گزارش کردند (p£۰٫۰۱) در گروه مبتلايان به PTSD، دختران همه نشانه هاي PTSD را به استثناي نشانه هاي خشم، بيش از پسران گزارش کردند، اما فراواني نشانه هاي PTSD در حد بيمارگونه (T³۶۵) در پسران بيش از دختران بود، هرچند اين تفاوت معني دار نبود. فراواني PTSD در گروه آزمايش ۲۰% بود.
نتيجه گيري: همبودي بالايي بين نشانگان اختلال استرس پس آسيبي با ساير نشانگان وجود دارد که مي تواند منجر به گزارش بالاي فراواني اختلال استرس پس از سانحه شود. گرچه آسيب پذيري رواني در پسران بيش از دختران بود، ولي به نظر مي رسد انتظارات نقش جنسيتي در ابراز هيجانات عاطفي و نحوه بيان نشانگان رواني در اين مساله نقش داشته باشد.