پرسش هایی برای بحث و تمرین

پرسشهای گروه الف

۱- نشانگذاری چیست؟

۲ – قرآن مجید به وسیله  چه کسی نشان گذاری شد؟

۳ – نشانگذاری چگونه وارد زبان فارسی شد؟

۴ – فایده نشان گذاری را توضیح دهید.

۵ – کاربرد یک نقطه را با ارائه مثال های مناسب مرقوم فرمایید.

۶- علامت سر کج در چه مواردی به کاربرده می شود؟ (به اختصار و ذکر مثال)

۷- خط فاصل را تعریف کنید.

۸ – علامت پرسش را تعریف کنید ( با ذکر مثال).

۹ – نشان شور و احساسات را تعریف نموده و موارد استفاده از آن را بنویسید.

۱۰ – گریزنما چیست؟

۱۱- افزوده نما چیست؟

۱۲ -نشان های ترکیبی کدامند؟

پرسشهای گروه ب

۱- مراحل ساخت جمله را شرح دهید.

۲ – نوشته چگونه شکل می گیرد؟

۳- دو نقطه را شرح دهید و موارد استفاده از آن را به تفکیک بنویسید.

۴ – فرق بین خط فاصل و خط پیوند را بنویسید.

۵ – وجوه افتراق بین خط پیوند و گریزنما را با ذکر مثال بنویسید.

۶ – وجوه افتراق بین گریزنما و افزوده نما را بنویسید.

۷ – نشان نقل قول چیست؟ و کاربرد آن چگونه است؟ (با ذکر مثال)

۸ – افتادگی نما را شرح دهید.

تمرین در کلاس

۱ – تکالیف شرکت کنندگان در اول جلسه جمع آوری و چند نمونه برای طرح و بررسی در کلاس انتخاب می شود (در این جلسه بیشتر روی جمله بندی، درست نویسی واژهها و ترکیب نوشته بحث خواهد شد).

۲ – تکالیف قبلی که به وسیله استاد مورد بررسی قرار گرفته، به شرکت کنندگان تحویل و از آنها خواسته میشود که تمام آنها را با خودکار قرمز نشان گذاری نموده و در جلسه آینده تحویل دهند.

۳- تکالیف جدیدی نیز به شرکت کنندگان داده می شود ( توصیه می شود علاوه بر نمونه نامه و یا سایر نوشته های اداری، متن و یا شعر مناسبی که نشانه های برداشته شده تکثیر و جهت نشانگذاری به شرکت کنندگان ارائه گردد، به عنوان تمرین در آنگاه که نوشته آماده گردید، می باید قبل از ارائه اقدامی دیگر برای بهتر شدن آن به عمل آید، که خود مرحله ای دیگر افزون بر مراحل قبلی است. حاصل این مرحله نوشته ای مطلوب و کامل و قابل ارائه است. به این مرحله از کار، ویرایش گفته می شود. بعد از انجام ویرایش، نوشته کامل شده و می باید در شکلی مناسب ارائه گردد:

به این معنی که مظروف آماده شده و باید در ظرفی مناسب ریخته شود. این قسمت از کار همان پیاده نمودن مطالب به طور علمی و منطقی بر روی کاغذ است که به اصطلاح آن را پردازش گویند. ویرایش و پردازش نوشته فن و هنر ویژهای است که آگاهی از آن برای هرکس که با نویسندگی سر و کار دارد، واجب می باشد. اهمیت فوق العاده ویرایش در کمال نوشته به اندازهای می باشد که درباره آن سخن بسیار رفته و کتابها و مقالات زیادی به رشته تحریر در آمده است. تا آنجا که با عنوان درسی مستقل در برخی از رشتههای دانشگاهی و یا به صورت تکدرس در دوره های ویژه ارائه می گردد. بنابراین بیان کامل موضوع به تألیف کتابی دیگر نیاز داشته و از حوصله این اداری و آن هم به اختصار و فقط در حد نیاز تهیه کننده نوشته های اداری مطالبی ارائه گردد