سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان ذبیحی نائینی – موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حجمیدرضا سیاهکوهی – موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

تفسیر تک فرکانسی نیازمند بررسی حجم زیادی از داده هاست زیرا تجزیة زمان – فرکانسی یک مقطع لرزه ای چندین مقطع لرزه ای تک فرکانسی تولید می کند و در نهایت حجم عظیمی از داده ها ایجاد خواهد شد . چنین رویکردی چندان جالب نیست و گاهاً در بدست آوردن شکل کلی رفتار فرکانسی داده ها ممکن است موثر واقع نشود . در چنین مواردی محاسبة پارامترهای میانگین طیف زمان – فرکانس می تواند راه حل مناسبی باشد. نشانگرهای طیفی در واقع اندازه گیری میانگین توزیع زمان -فرکانس هستند که بر اساس تئوری احتمال بنیان نهاده شده اند و از جملة آنها می توان به فرکانس مرکزی، فرکانس غالب و پهنای باند فرکانسی اشاره کرد . در این مقاله نشانگر فرکانس غالب لحظه ای داده های لرز ه ای با استفاده از تبدیل موجک پیوسته و تبدیل فوریه زمان کوتاه محاسبه شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند.