سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی هاشمی گازار – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران
عبدالرحیم جواهریان – دانشیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

همدوسی لرزه‌ای یک نشانگر ردلرزه مختلط و هندسی است که بر روی مکعبی از داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی اعمال می‌شود. همدوسی لرزه‌ای کمیتی از تغییرات جانبی در مقاومت لرزه‌ای است که بر اثر تغییرات ساختاری، چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی، تخلخل و وجود هیدروکربور به وجود می‌آید. سه راه حل موجود برای محاسبه همدوسی شامل شباهت، همبستگی عرضی و ساختار ویژه می‌شوند. در این مقاله الگوریتم همدوسی شباهت بر روی داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی مصنوعی و نیز داده‌های لرزه‌ای واقعی سازند گازی خانگیران اعمال می‌گردد تا کارآیی آن در شناسایی گسل‌های کوچک مقیاس مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این روش با روش‌های ساختار ویژه و همبستگی عرضی که بر روی همین داده‌ها اعمال شده بود، مقایسه گردید. این مطالعه نشان می‌دهد که الگوریتم همدوسی شباهت، مکعب همدوسی بهتری را نسبت به مکعبهای ساختار ویژه و همبستگی عرضی فراهم می‌نماید.