سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر آریابرزن – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده کامپیوتر و فنآ
محمدرضا میبدی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

گرید ١ روشی برای به اشتراک گذاشتن مجموعه های بزرگ و ناهمگون از منابع فراهم میکند . سرویس جستجوی منابع یکی از سرویسهای مهم در گرید می باشد . یکی از روشهایی که برای جستجوی منابع در گرید پیشنهاد شده است، روش توزیع شده » همتا به همتا ٢« میباشد . در این مقاله مکانیزمی جدید برای جستجو در روش » همتا به همتا « ، که آنرا مکانیزم » نشانی دقیق « مینامیم، پیشنهاد میگردد . این مکانیزم چگونگی به دست آوردن آدرسهای تماس را پس از اتصال ، مانند مکانیزم « همتا به همتا » به گرید تعیین میکند . مکانیزمهای گزارش شده برای جستجو در روش « گره اطلاعاتی » مبتنی بر یادگیری + بهترین » ، مکانیزم « مبتنی بر یادگیری + تصادفی » ، مکانیزم « بهترین همسایه » ، مکانیزم «تصادفی» همسایه « ، مکانیزم » مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر « و مکانیزم » مبتنی بر کلونی مورچهها « ، فقط جنبه » استراتژی انتقال درخواست « را در نظر میگیرند . در صورتیکه مکانیزم » نشانی دقیق « ، هر دو جنبه » استراتژی انتقال درخواست « و » پروتکل عضویت « را برای جستجوی منابع مد نظر دارد . از طریق شبیهسازی نشان داده شده است که مکانیزم پیشنهادی با تغییر دادن لیست همسایههای یک » گره اطلاعاتی « به صورت پویا در مقایسه با مکانیزمهایی که در آنها لیستهای همسایگی گره – ها به صورت پویا تغییر نمیکنند، از کارایی بالاتری برخوردار است .