سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زاهد قلیچ خواه – گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
سپیده بانی سعید –
خلیل فرهادی –

چکیده:

در این مطالعه لایه نشانی نانو ذرات سیستین وپلی دوپامین با استفاده از الکترو پلیمریزاسیون سیستین و مونومر دوپامین انجام شد. تشکیل نانو ذرات سیستین وپلی دوپامین بروی مس با استفاده از میکروسکوپ الکترونیSEM) و تکنیکFT-ATR مورد بررسی قرار گرفت ومشخص شد که سیستین و پلی دوپامین در مقیاس نانوروی مس لایه نشانی شده ا ند. مقاومت خوردگی مس با استفاده از منحنی پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک در محلول ۳,۵ % سدیم کلرید مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که تشکیل این فیلم ها باعث کاهش میزان خوردگی مس می شود . تشکیل نانو ذرات سیستین و پلی دوپامین روی سطح مس با ایجاد پلاریزاسیون آندی وکاتدی دانسیته جریان خوردگی را کاهش می دهد . بنا براین با تشکیل فیلم های نانو پلیمری روی سطح فلزات واصلاح این فیلم ها می توان میزان دانسیته جریان خوردگی فلزات را به طور معنی داری کاهش داد