مقاله نشان ويژه سازي اكوفيزيولوژيك سيانوباکتريوم .Lyngbya sp. FS33 Agardh جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۲۴ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: نشان ويژه سازي اكوفيزيولوژيك سيانوباکتريوم .Lyngbya sp. FS33 Agardh جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوفيزيولوژي
مقاله سيانوباکتري
مقاله شاليزار
مقاله گلستان
مقاله Lyngbya sp. FS33 Agardh

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكروي شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي كتولي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اميرلطيفي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي اکوفيزيولوژيک سيانوباکتريوم Lyngbya sp. FS33 Agardh، که از تراکم قابل توجهي در شاليزارها و زمين هاي کشاورزي استان گلستان برخوردار بوده و در عين حال از نظر اکوفيزيولوژيک ناشناخته مي باشد، انجام گرديد. نمونه خالص در محيط كشت مايع BG -11 وارد شد. تيمارهاي شوري، دما، نور و pH به صورت جداگانه اعمال گرديد. تيمارهاي نوري شامل شدت هاي نوري ۲ و ۳۰ و ۶۰ ميکرومول کوانتا بر مترمربع در ثانيه، تناوب هاي نوري ۲، ۴، ۶ و ۸ ساعت تاريکي در شبانه روز، تيمارهاي شوري محيط کشت فاقد و واجد کلرور سديم (تا يک درصد)، تيمار دمايي از ۱۵ تا ۴۵ درجه سانتي گراد، با ۵pH تا ۹، تيمارهاي دي اکسيد کربن عدم هوادهي و هوادهي، تلقيح دي اکسيد کربن به ميزان يك درصد، بقا، رشد، نرخ رشده ويژه، محتواي کلروفيل، بتا کاروتن، گزانتوفيل، فيکواريترين، فيکوسيانين، آلوفيکوسيانين، برون ريزش آمونيوم، و کارايي فيکوبيلي زومي سنجش گرديد. نتايج نشان داد در اين سويه رشد در شدت ۶۰ ميکرومول کوانتا بر متر مربع در ثانيه به مراتب بالاتر مي باشد. اعمال روشنايي مستقيم به صورت ۲۴ ساعت، سبب افزايش معني دار رشد نمونه مي گردد. محتواي کلروفيل در شرايطي که شوري در شرايط  In vitroبه ميزان نيم درصد افزايش يابد، افزايش معني دار پيدا مي کند. برون ريزش آمونيوم، در تيمارهاي شوري نزديک به شرايط بهينه شوري از نظر کميت به هم نزديک است. نمونه بقاي خود را در دماهاي ۱۰ تا ۴۵ درجه سانتي گراد حفظ مي کند. در شرايط بهينه pH، افزايش معني دار فيکواريترين، نشان از سازگاري سيستم فتوسنتزي با شرايط اعمال شده دارد. ساختمان فيکوبيلي زومي در شرايط بهينه کامل و در شرايط قليايي افراطي، ناقص است. در شرايط بهينه اسيديته، توليد کاروتنوييدها در روزهاي نخست پس از تلقيح افزايش مي يابد. در نهايت، نتايج بدست آمده اين سويه را در کنار سيانوباکتري هاي هتروسيستوس، از نظر بکارگيري به عنوان کود زيستي مستعد نشان مي دهد.