سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد نظامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
آسیه سیاهمرگویی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
گلثومه عزیزی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در دو توده بو می رازیانه، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۳ به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار ، در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد . فاکتورهای مورد بررسی شامل دو توده بو می (خراسان و کرمان )، دو تاریخ کشت (۱۳۸۳/۷/۱۶ و ۱۳۸۳/۸/۷ ) و ۶ تیمار دمایی (۰، ۳-، ۶-، ۹-، ۱۲- و ۱۵-) بودند. گیاهچه ها در مرحله ۶-۴ برگی از زمین خارج شده و پس از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از فریزر ترموگرادیان در معرض تیمارهای یخ زدگی قرار گرفتند و سپس از طریق میزان نشت الکترولیتها در اندام های مختلف گ یاهچه(ریشه، طوقه و برگ )، پایداری غشاء سلولی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که با کاهش دمای یخ زدگی، درصد نشت الکترولیت در اندامهای مختلف ، بطور معنی داری تحت تاثیر قرار گرفت . دربین دو توده مورد بررسی دمای ۵۰ درصد کشندگی (LT50) در توده کرمان کمتر بود . LT50 در تاریخ کاشت دوم در هر دو توده بومی در مقایسه با تاریخ کاشت اول، کمتر بود. همچنین LT50 در طوقه در مقایسه با اندام های دیگر پایین تر بود.