سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پویا کبیری –

چکیده:

اهمیت انتقال نفت و گاز و فرآورده ها ی آن در زندگ ی امروزه بر کس ی پوش یده نیست . با توجه به گـستردگ ی شبکه انتقال نفت و گاز در ا یران و اهم یت کنترل ا ین شبکه و جلوگ یری از وقوع نشت ی و اتلاف ا ین سـرما یه حیاتی نشت یابی خطوط لوله از ا همیت دوچندان ی برخوردار است . در این مقا له سع ی گرد یده است تا روش ی عملی جهت کنترل دائمی خطوط لوله و تعیین میزان و محل وقوع نشتی ارائه گردد . در روش ارائه شده که بر پا یه قوان ین س یالات و با استفاده از الگو ی شـبکه هـا ی عـصب ی بنـا گرد یـ ده اسـت حضور نیروی انسان ی جهت تع یین م یزان و موقع یت نشت ی محدود شـده اسـت و بـا اسـتفاده از یـ ک شـبکه کامپیوتری و با نصب تعداد ی سخت افزار در طول خطوط لوله م ی توان از شرا یط خطوط لو له بطـور دائمـ ی
اطلاع حاصل نمود . با استفاده از ا ین روش ن یاز بهره بردار از کنترل ها ی ف یزیکی خطوط لوله مرتفع گرد یده و خط لوله بطور مستقیم از طریق یک ایستگاه مرکزی تحت کنترل خواهد بود .