سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول کنارنگی – گروه مهندسی برق-دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله کمپانزه نمودن شبکه های توزیع توسط خازن های موازی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور مدلی تهیه گردیده و توسط آن کمپانزه نمودن شبکه های توزیع اولیه بمنظور و اهداف مختلف مانند کمپانزه نمودن بمنظور صرفه جویی در تلفات شبکه، یا کمپانزه نمودن بمنظور صرفه جویی در قدرت یا انرژی و همچنین ترکیبی از این ها را می توان مورد مطالعه قرار داد. بدین ترتیب ملاحظه می گردد که جهت بهره گیری کامل از نصب خازن های موازی شرایط ویژه ای لازم است تا اهداف بطور مشترک و همزمان در نظر گرفته شوند، مگر در موارد خاص. جهت این بررسی، آلگوریتمی ارائه گشته و بمنطور بررسی قابلیت روش ارائه شده یک برنامه کامپیوتر ایجاد گردیده و یک مطالعه موردی روی شبکه توزیع شعاعی با سه صورت گرفته در این برنامه اسفاده کننده می تواند بر حسب هدف مورد نظر خود برنامه را اجزا نماید. در مثال ارائه شده سعی گردیده که منظورها بطور جداگانه اجرا و نتیجه با هم مقایسه گردد.