سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آزاده زمانی ابیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا گویا – دانشیار آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پس از ادغام دو آلمان، نظام آموزشی این کشور با چالش های جدی مواجه شد که یکی از عمده ترین آن ها تلاش برای حرکت از تمرکز نظام آموزشی – مورد آلمان شرقی – به سمت عدم تمرکز – مورد آلمان غربی – و بر عکس بود . برای رویارویی با این چالش بزرگ، تلاش های زیادی در آلمان صورت گرفت و از تجارب دو نظام آموزشی متمرکز و غیر متمرکز بهره برده شد تا نقطه تعادل جدیدی در این جریان تمرکز زدایی وتمرکز گرایی ایجاد شود .
در حال حاضر که بحث تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی ایران مطرح است و با توجه به این که برنامة درسی ایران در بخش های فنی و حرفه ای و کار – دانش، متأثر از نظام آموزشی آلمان بوده است، آشنایی با چالش های جدید در نظام آموزشی آلمان، می تواند آموزنده باشد . زیرا آشنا شدن با نظام های آموزشی کشورهای مختلف جهان، صرف نظر از قضاوت دربارة موفقیت یا عدم موفقیت آنها، می تواند فرصتی را فراهم کند تا ضمن درک بهتر نقاط ضعف یا قوت برنامة درسی ایران، درصدد رفع یا تقویت آن برآمده و با پند گرفتن از تجربیات بومی و جهانی، تکرار کنندة تجربههای ناموفق نباشیم .