سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحیم رضایی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
گیتی صلاحی اصفهانی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ساوه

چکیده:

موضوع اشتغال با توجه به بحران جمعیت در وضعیت فعلی کشور، یکی از معضلات ملی به حساب می آید که حل آن مورد تاکید مدیران ارشد کشوراست. به جرات می توان گفت که این موضوع یکی از مشکلات بسیاری از کشورها اعم ازتوسعه یافته یا در حال توسعه است. عملکرد سازمانهای اقتصادی کشور نشان میدهد که آنچه مورد توجه این سازمانها قرار گرفته است، موضوع اشتغالزایی است. اشتغال بحث مهمی است واساس تامین رفاه اجتماعی یک فرد میباشد. طبق برنامه، سالیانه حداقل ۷۰۰ هزار نفر باید در کشورجذب بازار کار شوند، درحالی که فقط ۵۰% موفقیت حاصل شده است.
درمسئله بروز پدیده بیکاری عواملی نظیر جوانی جمعیت، سیستم نظام آموزشی، وضعیت اقتصادی کشور ،… موثر هستند البته امروزه با توجه به فرایند جهانی شدن و ارتباطتنگاتنگ اقتصاد کشورها به اقتصاد جهانی و کم رنگ شدن مرزهای جفرافیایی سیاستها و مسائل مطروحه درسطح بین المللی هم در بروز بیکاری در یک کشور موثر هستند. ولی عوامل موثر در بوجود آمدن آن عوامل داخلی فوق الذکر هستند. در این مقاله سعی بر این است که:
۱- نقش آموزش عالی و اشتغال
۲- نقش فناوری و اشتغال
را بررسی و جهت پویایی امر فوق راهکارهایی ارائه نماید.