سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل میرزائی فیض آبادی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارشناس مسئول اطلاع رسانی و تکنولوژی آمو
غلامرضا خوی نژاد – دکترای علوم تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی نتایج برنامه رزی اموزشی وزارت جهاد کاشورزی که در دهه گذشته بااجرای دوره های علمی – کاربردی رشته های کشاورزی پیاده شده است، وضعیت اشتغال دانش آموختگان ورودی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان طی پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفت.جامعه آماری فارغ التحصیلان تا سال ۱۳۸۱، ۹۴۲ نفربوده و حجم نمونه آماری با استفاده از گروه نمونه وفرمول کوکران وفرمول تعدیل ۲۶۹ نفر تعیین گردید. روش نمونه گری، نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب است . پرسشنامه تهیه شده از نظر روایی و اعتبار مورد تایید قرار گرفت و در چد نوبت از طریق پست برای فارغ التحصیلان ارسال گردی تا ضمن حفظ روش نمونه گیرییاد شده ، اطلاعات مورد نیاز به تعداد حجم نمونه آماری جمع آوری شود داده های گرداوری شده در نرم افزار SPSS وارد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.در تعیین وضعیت اشتغال که هدف اصلی پژوهش بوده است به طور اخصبه وضعیت شاغل بودن یا شاغل نبودن افراد پرداخته شده است ولی در بررسی عمیق تر سایر ابعاد مانند میزان درآمد ماهانه، برخورداری از مزایای بیمه و بازنشستگی، فاصله زمانی دستیابی به شغل پس از فراغت از تحصیل، شاغل بودن در بخشهای دولتی، خصوصی و خود اشتغالی ، شاغل پاره وقت یا تمام وقت و امثالهم مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در کنار هدف اصلی، اهداف جزئی پژوهش نیز حاصل گردیده است. برخی از نتایج تجزیه و تحلیل آمار واطلاعات گرداوری شده حاکی از آن است که در نمونه موردمطالعه ۳۸% دانش آموختگان جذب بازار کار شده اند و ۶۲% غیر شاغل هستند. با احتساب دانش آموختگانی که درحال انجام خدمت سربازی هستند ۴۳/۶% کل دانش اموختگان ظرفیت بالقوه نیروی متخصص جوان دارای مهارتهال لازم کشاورزی هستند که تاکنون جذب بازار کار نشده اند. حدود ۴۴% شاغلین در بخش دولتی، ۴۳% در بخش خصوصی و ۱۳% در بخش خود اشتغالی فعالیت دارند. ۷۷/۵% دانش آموختگان نمونه مورد مطالعه از کیفیت دوره تحصیل، زیاد و خیلی زیاد ابراز رضایت می نمایند. تغییرات پیشنهادی اصلی گروه نمونه مورد مطالعه برای بهبود کیفیت تحصیل در مجتمع عبارتند از :
– افزایش مهارتهای علمی دوره ها
– بهبود سطح علمی اساتید و مدرسین
– تکیه بیشتر بر هدایت شخصی دانش آموختگان
– ایجاد بنگاه کاریابی در مجتمع