سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا آسمند – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران کارشناس ب

چکیده:

همواره در مدیریت و اجرای پروژه های مختلف، اجرای مطلوب و کیفی پـروژه هـا و بـرآورده سـازی خواسـته هـا و انتظـارات کارفرما به عنوان یکی از شاخصها و عوامل مهم ارزیابی سازمانها محسوب می شود . این سبب گردیده است توجه به افـزایش تـوان فنی و اجرائی و به تبع آن ارتقاء کیفی در سازمانها همواره مدنظر واقع گردیده باشد و در این راه با صرف منابع قابل توجه، در جهت ارتقاء کیفی سازمان بکوشند .
امروزه با توسعه و پیشرفت چشمگیر سیستمهای مدیریت پروژه، اجرای پروژه های جاری را به عنوان یکی از فرصـتهای مهـم در ارتقاء سطح کیفی یک سازمان ق لمداد می نمایند و بـه همـین دلیـل، مرحلـه اختتـام سـتادی پـروژه کـه در آن هـدف اصـلی، سازماندهی مجدد عوامل و نیروهای درگیر پروژه و مستند سازی تجارب و آموزه های حاصله از اجرای پروژه در جهت ارتقاء کیفـی
سازمان و استفاده در پروژه های آتی می باشد، به عنوان آخرین مرحله ا ز مراحل دوره حیات پـروژه تعیـین گردیـده اسـت . در واقـع فرایندها و فعالیتهائی که در مرحله اختتام ستادی پروژه انجام می گردد پله هائی از نردبان بهبود مستمر هستند کـه سـازمان را بـه سمت موفقیت در پروژه های آتی هدایت می کند [.۱] با این حال و علیرغم اهمیت آشکار آن، متأسـف انه ایـن مرحلـه غالبـاً توسـط
مدیران پروژه نادیده گرفته می شود و ناخواسته سازمان را متحمل هزینه های غیرضروری می نماید .
در مقاله حاضر، هدف اصلی معرفی و ارائه الگوئی جامع ج هت نظام اختتام ستادی پروژه است که می تواند با تطبیق و بومی سـازی آن بـا شرائط و طبیعت حاکم بر هر سازمان و توجه به ویژگیهای خاص پروژه های مربوطه، مورد کاربرد قرار گیرد . همچنین از آنجا که این فراینـد در حال حاضر در مرحله بومی سازی و پیاده سازی جهت یکی از پروژه های نیروگاهی که اخیراً به اتمام رسیده، می باشد لذا در این مقاله مختصراً اشاره ای نیز به نکات مهم و قابل بحثی که بعنوان چالشهای مربوطه در مرحله بومی سازی و پیاده سازی آن مطـرح است، می گردد .