مقاله نظام ايراني کدگذاري مشاهده اي از تعاملات دو جانبه زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۳۵۳ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: نظام ايراني کدگذاري مشاهده اي از تعاملات دو جانبه زوجين
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام کدگذاري مشاهده اي تعاملات زوجين ايراني
مقاله خانواده اصلي
مقاله فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي منصوره السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: موتابي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش معرفي نظام کدگذاري مشاهده اي از تعاملات دوجانبه زوجين ايراني است که به بررسي کيفيت و کميت تعامل در زوجين مي پردازد. در اين مطالعه نظام کدگذاري مشاهده اي بر اساس چندين نظام كدگذاري از جمله نظام كدگذاري مخصوص عاطفه (SPAFF) انجام شده است و نوارهاي ويدئويي از ۳۱ زوج سازگار و ناسازگار (۱۶ ناسازگار)، كه از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شده بودند، در چند مرحله از تعامل زوجين که شامل حل مساله، تصميم گيري و صحبت در مورد خاطره خوب قبلي مي باشد، گرفته شد. هم چنين زوجين پرسشنامه سازگاري زناشويي (MAT) را نيز تکميل نمودند. نتايج بررسي داده ها با تحليل نتايح پايايي ملاک، پايايي بين مشاهده گران، بررسي رابطه نمرات MAT و نمره تعاملات مثبت و منفي در زوجين سازگار و ناسازگار و نيز تحليل تشخيصي نشان داد که نظام ايراني كدگذاري مشاهده اي تعاملات زوجين ICICS ابزاري معتبر و رواست. نتايج نشان دادند که نظام کدگذاري تعامل زوجين ايراني شامل ۲۳ کد تعاملي است: ۱۵ کد تعاملي منفي، ۱ کد تعاملي خنثي و ۷ کد تعاملي مثبت. ۱۱ کد از ۱۵ کد تعاملي منفي شبيه ساير نظام هاي کدگذاري در مطالعات متعدد است. اين کدها شامل تنفر، اهانت، کج خلقي، سلطه گري، انتقاد، عصبانيت، تنش، شوخي عصبي، دفاعي رفتار کردن و غمگيني و ديوار سنگي است. کدهاي تعاملي منفي که در اين مطالعه معرفي شدند شامل ۴ زمينه اصلي از قبيل «خانواده»، «اهانت به خود»، «تخطئه كردن رابطه» و «قواعد جنسيتي» مي باشند. البته در اين زمينه ها ۱۱ زيركد نيز شناسايي شدند. در تعاملات مثبت رد و بدل شده بين زوجين نيز كاربرد كلمه «ما» جزء زمينه معرفي شده در اين مطالعه است که کد مربوط به آن گفتن كلمه ما زوجين در مورد روابطشان مي باشد. ساير کدها که مشابه کدهاي مطالعات ديگر است، شامل علاقه براي رابطه، تصديق و تاييد کردن، عاطفه، شوخي، شگفت زده کردن و خودافشايي است. در تفسير يافته هاي فوق به نقش با اهميت خانواده اصلي و تاثير آن بر زندگي زوجين ايراني و نيز برجسته کردن تفاوت هاي فرهنگي در گويه هاي ايراني اشاره شده است.