سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

زهرا حیدری همت ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
نعمت الله موسی پور – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس حری – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

ظهور جامعة اطلاعاتی که بشر در آستانة ورود به آن قرار دارد، بزرگترین تحول اخیر تاریخ تمدن بشری محسوب میشود . عصری که در آن اطلاعات قدرت است . موجی که تأثیر آن همة ابعاد زندگی انسان را در بر میگیرد و در این بینتحول آموزش و پرورش، به دلیل وظیفة حساس تربیت نیروی انسانی،شاخص مهم توسعة عصر کنونی، اهمیت ویژهای مییابد و همواره مورد  توجه محافل علمی و فرهنگی قرار گرفته است .
در این مقاله سعی شده است پس از اشاره به پدیدایی جامعة اطلاعاتی و تحول پاره ای مفاهیم مرتبط با آموزش و پرورش، به بررسی مفهوم سواد متناسب با زندگی در این دوره پرداخته شود وضمن اشاره به برخی وظایف آموزش و پرورش در را ستای تطبیق با نیاز مندی های جهان امروز، از جمله سواد آموزی اطلاعاتی به عنوان پایة یادگیری مادام العمر، الزام به کار گیری روش یادگیری فعال را برای دستیابی به اهداف جامعة اطلاعاتی را نیز یاد آور گردد . در پایان به این نتیجه می رسد که الزام پذیرش تحقق جامعه اطلاعاتی، ضرورت همگام شدن با تحول در عرصة آموزش و پرورش، رعایت اصل عدالت آموزشی و استفاده از امکانات فناوری و دسترسی همگان به اطلاعات به عنوان یک حق و بسیاری مسایل دیگر، ضرورت بازنگری در اهداف و سیاست های آموزش و پرورش در سطح کلان و خرد به منظور همسو ساختن برنامه های نظام آموزشی از سالهای ابتدایی تحصیل تا سطح عالی در راستای اهداف و نیازهای جامعة اطلاعاتی را قطعی میسازد و از آنجا که جامعه اطلاعاتی دارای طرحی یکسان برای همگان است؛ دستیابی به آموزش یکسان وبهرهگیری از امکانات مساوی در سایة نظام آموزشی متمرکز از پاره ای جهات دستیافتی تر خواهد بود