سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حب وطن – کارشناس ارشد آب شناسی، آدرس: تهران، خیابان فاطمی، روبروی هتل لاله، ساخ

چکیده:

مروری بر سازوکارهای گذشته در نحوه تخصیص آب در کشور حاکی از فقدان یک نظام تخصیص آب سامان یافته و بهم پیوسته میباشد که در نتیجه آن در بسیاری از دشتها و حوزههای آبریز کشور اجازه بهرهبرداری از منابع آب به میزان بیش از توان و پتانسیل آنها صادر شده است، بدون اینکه به بیلان منابع و مصارف آب در دشتها و حوزهها توجهی شود. بنابراین تدوین و استقرار یک نظام منسجم تخصیص آب با هدف ایجاد تعادل منطقی بین عرضه و تقاضاو مبتنی بر توسعه پایدار منابع آب ضروری بوده و در چند سال اخیر در دستور کار ستاد امور آب وزارت نیرو قرار گرفته است. بررسی ها و مطالعات ب هعمل آمده نشان می دهد که اجرای این نظام در سطح شرکتهای آب منطقهای نتایج و اثرات مثبتی را در زمینههای مختلف مدیریت منابع آب ب هخصوص درکاهش نرخ توسعه برداشت آب زیرزمینی به بار آورده است. در اینمقاله به نمونههایی از این نتایج و ارزیابی
عملکرد این نظام پرداخته شده است