سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناهید توکلی –

چکیده:

مقدمه:
در بیماران اورژانسی ، کیفیت درمان مبتنی برشواهد و اطلاعات ، عامل تعیین کننده برای حیات یا مرگ یا معلولیت در طول زندگی می تواند باشد در همینراستا با توجه به اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری به موقع و ارائه پلان درمان مناسب برای بیماران این سوال پیش می آید که آیا در مراکز حساسی مانند اورژانس که با زندگی و مرگ افراد سروکارد دارند نظام مدیریت اطلاعات برای پاسخگوئی به موقع و کافی به نیاز های اطلاعاتی متفاوت کارد پزشکی در اورژانس چگونه عمل میکند؟ هدف از انجام این تحقیق تعیین نظام مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی در اورژانس بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان در سال ۱۳۸۲ و ارائه الگوی مناسب می باشد.
مواد و روشها:
نوع مطالعه مشاهده ای و جمعیت مورد مطالعه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیستی است که بر اساس استاندارهای کمیسیون متشترک اعتبار بخشی موسسات بهداشتی درمانی و سئوالات محقق ساخته تهیه شده و پس از سنجش روایی و پایایی آن رد ۶ بیمارستان استان اصفهان تکمیل گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج:
بیشترین میزان ثبت کامل داده های هویتی بیماران اورژانسی (۱/۹۸ درصد) مربوط به بیمارستان الزهرا(س) و کمترین (۳/۸۳ درصد) در بیمارستان آیت الله کاشانی بوده است. داده های آماری در اورژانس بیمارستان های مورد مطالعه در ۸/۷۰ درصد موراد جمع آوری و ثبت می شود . توزیع فراوانی نحوه ذخیره و بازیابی داده های اورژانسی در بیمارستانهای مورد مطالعه نشان داد در ۵۰ درصد موارد ذخیره و بازیابی داده هابه طور مناسب انجام می شود . نتایج نشان می دهد که در اکثریت موارد ۸/۶۴ درصد هیچ تحلیلی بر داده های اورژانس انجام نمی گیرد. و آما تنها به صورت خام استفاده شده و بر نتایج بازیابی شده تحلیل صورت نگرفته است. نحوه واگذاری اده ها در اورژانس بیمارستان خای مورد مطالعه نشان داد در ۶/۶۶ درصد موراد مطالعه اطلاعات به روش مناسب واگذار می شود.
بحث:
در اورژانس بیمارستان های مورد مطالعه مدیریت بخش مدارک پزشکی مطلوب و کمترین درصد مطلوبیت مربوط به جمع آوری داده ها است. نتایج تحقیقی که در اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده بود ، با برخی از نتایج این تحقیق متفاوت و میزان ثبت اطلاعات توسطکارد پذیرش در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وضعیت بهتری نسبت به آنها برخوردار بود.