سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا شهریور – کارشناس ارشد امور نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی
محمدحسین کارگر – کارشناس ارشد امور نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی

چکیده:

به منظور کاهش یا پیشگیری از خوردگی باید از روش های فنی در قالب سیستم های مدیریتی استفاده کرد . روش های فنی، روش هایی شناخته شده، همانند حفاظت کاتدی، پوشش ها، بازدارنده های خوردگی، انتخاب مواد و طراحی می باشند که تقریباً همه افراد مرتبط با خوردگی با آنها آشنا هستند . علیرغم اهمیت فوق العاده روش های استراتژیک یعنی سیستم ها و دستورالعمل های مدیریتی، متاسفانه در کشور ما کمتر به این مقوله پرداخته شده است و روش های فنی بصورت غیر نظام مند به کار رفته است . با توجه به اینکه مدیریت خوردگی در ارتباط با بسیاری از بخش ها و افراد درون سازمان بوده و بطور روزافزون پیمانکاران را نیز در بر می گیرد، لازم است که فعالیت های کنترل خوردگی ب ر اساس یک چار چوب ساختاری شفاف و ساده، مدیریت گردد . عناصر کلیدی این چهار چوب عبارتند از : خط مشی و استراتژی، سازماندهی، برنامه ریزی و اجراء، ارزیابی عملکرد، بازنگری عملکرد و ممیزی . در این مقاله یکسیستم ایده آل مدیریت خوردگی و عناصر کلیدی آن به اختصار شرح داده شده است