سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم معینی – پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایرا

چکیده:

دارایی های فکری در اقتصادهای مبتنی بر دانش، و تعاملات بین المللی از ضروریات توسعه علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی کشورها بوده و نظام دارائیهای فکری کارآمد، و پویا از پیش شرطهای اصلی موفقیت در عرصه انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق حفظ حقوق انتقال دهندگان و سرمایه گذاران خارجی محسوب می گردد . آمار بسیار اندک متقاضیان ثبت تولیدات فکری در ایران در مقایسه با سایر کشورها نشان می دهد که چگونه سرمایه های عظیم تولیدات فکری در مجامع علمی، تحقیقاتی، صنعتی و تجاری کشور در خلاء وجود نظام قدرتمند دارایی های فکری از بین می روند . باز مهندسی نظام دارایی های فکری براساس برنامه چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه چهارم توسعه و ایجاد زمینه های قانونی مورد نیاز برای حفاظت و حمایت از حقوق مخترعین، مبتکرین، صاحبان فکر، ایده، طرح، علائم و تألیفات، موجب تشویق، تقویت و اشاعه فعالیتهای علمی، تحقیقاتی، صنعتی، فکری و هنری شده و بروز و ظهور خلاقیت ها را درزمینه های یادشده شدت می دهد . از طرف دیگر حقوق استفاده کنندگان و بهره وران از تولیدات فکری، علمی، هنری و غیره بنحو قانونی مورد حمایت قرار می گیرد . لذا کارآمدتر کردن این نظام و پاسخگوئی به نیازهای مرحله تحول سریع گذار به توسعه یافتگی در منطقه از اولویت های اساسی کشور محسوب می گردد