مقاله نظام پولي در عصر ايلخانان ( ۶۵۴-۷۳۶هـ.ق و ۱۲۵۶-۱۲۳۸ ميلادي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۶۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: نظام پولي در عصر ايلخانان ( ۶۵۴-۷۳۶هـ.ق و ۱۲۵۶-۱۲۳۸ ميلادي)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام پولي
مقاله اقتصاد پولي
مقاله اقتصاد كالايي
مقاله چاو
مقاله ايلخانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صلح و امنيتي كه با ظهور سلسله ايلخاني، در نيمه قرن هفتم هجري به وجود آمد، موجبات رونق اقتصاد شهري را در بخش وسيعي از قلمرو ايلخانان فراهم آورد. رشد اقتصاد شهري در اين بخش از مناطق كه در پرتو ملاحظات سياسي- اقتصادي مورد نظر ايلخانان حاصل شد، به بهبودي نظام پولي اين عصر انجاميد و در بخشي از دوران حاكميت آنها ثبات در خور توجهي را در اين عرصه ايجاد كرد. با وجود اين، برخي محققان، اقتصاد عصر ايلخانان را اقتصاد كالايي به حساب آورده، بدون در نظر داشتن شرايط مختلف حاكم بر اين عهد، اقتصاد اين عصر را غير پولي مي دانند؛ همين طور در خصوص مسكوكات رايج در اين عصر و ميزان رواج آنها، به ويژه مسكوكات زرين اغراق كرده و برخي به فقدان اين دسته از مسكوكات در حيات اقتصادي اين عصر سخن گفته اند. اين مقاله با نقد چنين نظرياتي، در پي آن است تا با در نظر داشتن ارتباط متقابل اقتصاد شهري و نظام پولي، چگونگي نظام پولي عصر ايلخانان، رونق يا ركود آن و جايگاه هر كدام از مسكوكات سيمين و زرين را در اقتصاد و جامعه اين عصر مورد مطالعه قرار دهد. همين طور به انتشار اولين اسكناس موسوم به «چاو» در تاريخ اين عهد مي پردازد و علل ناكاركردي آن را مورد ملاحظه قرار مي دهد.