سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

اجرای نظام پیشنهادها که مقدمه حرکت به سوی نظام مدیریت مشارکتی است و چندی است در سازمانهای دولتی و غیردولتی در ایران به اجراء گذاشته شده و با درجات متفاوتی موفقیت هایی هم نصیبش شده است نیاز به یک بستر مساعد دارد . بطور کلی شیوه های رفتاری انسان متأثر است از باورها، ارزش ها، هنجارهای زندگی و حتی عادت هایی است که بعلت تکرار عادت ثانویه انسان می گردد . از آنجا که رفتار انسان ها متأثر از ویژگی های فرهنگی آنان است بنابراین می توان ادعا نمود که هر شیوه مدیریت و هرگونه تدبیر اداره کردن و پرورش دادن در همه سازمانها
یکسان نتیجه بخش نخواهد بود . از جمله اجرای نظام پیشنهادها . در صورتیکه اعمال نظام پیشنهادها را بعنوان یک شیوه مقدماتی مدیریت مشارکتی به حساب بیاوریم که در واقع بیشتر جنبه مشاوره دارد تا مشارکت، چنین تدبیری نیاز به بستر فرهنگی مساعد خود را دارد . وجود فرهنگ مساعد برای مشارکت و مشاوره و تلاش در جهت ایجاد و تقویت فرهنگ سازمانی مناسب به این منظور هدف اصلی نگارش حاضر است .