مقاله نظرات اساتيد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز در باره وضعيت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمايي تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: نظرات اساتيد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز در باره وضعيت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمايي تحصيلي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره و راهنمايي
مقاله نظرات
مقاله اساتيد
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهي پوران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: شكورنيا عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: الهام پور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مشاوره و راهنمايي دانشجويان از وظايف اساتيد است که به منظور کمک به دانشجويان صورت مي گيرد. هدف اين مطالعه بررسي نظرات اعضاي هيات علمي درباره وضع موجود و مطلوب مشاوره و راهنمايي دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي نظرات ۱۱۴ عضوهيات علمي مورد بررسي قرار گرفت. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي مشتمل بر ۳۴ سوال با مقياس ۵ درجه اي ليکرت بود که روايي و پايايي آن در يک مطالعه مقدماتي تاييد شد.
يافته ها: بيش از نيمي افراد شرکت کننده در مطالعه، مونث (۵۷ درصد) با سابقه تدريس ۱۴٫۸۵±۸٫۸ سال بودند. اکثر اعضاي هيات علمي اعلام داشتند که به امر مشاوره و راهنمايي دانشجويان علاقه مند مي باشند ولي از وظايف استاد مشاور در حد متوسط آگاهي دارند. ميانگين و انحراف معيار نمره کل نظرات اساتيد درباره وضع موجود مشاوره و راهنمايي تحصيلي در دانشگاه و مقايسه آن با وضعيت مطلوب تفاوت معني دار داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: اساتيد نسبت به اهميت و ضرورت نقش استاد مشاور نگرش مثبت دارند. اما معتقدند که دانشگاه بر اجراي صحيح اين فرايند نظارت کافي ندارد. حمايت از اساتيد راهنما و تقويت جايگاه آنان مي تواند به بهبود اين فرايند کمک نمايد.