مقاله نظرات دانشجويان دندان پزشكي شيراز نسبت به ميزان دستيابي آنها به اهداف يادگيري در دروس مختلف ارتودنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۴۹ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: نظرات دانشجويان دندان پزشكي شيراز نسبت به ميزان دستيابي آنها به اهداف يادگيري در دروس مختلف ارتودنسي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي برنامه
مقاله آموزش
مقاله دندان پزشكي
مقاله ارتودنسي
مقاله خودارزيابي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافكن ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهاني راد ارغوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزشيابي يك فرايند مستمر مي باشد كه درك، ارتقاي يادگيري دانشجويان و تغييرات لازم براي دستيابي به اهداف آموزشي را مورد توجه قرار مي دهد. هدف مطالعه حاضر بررسي توانمندي دانشجويان دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از طريق تعيين نظرات آنان نسبت به ميزان دستيابي به اهداف يادگيري دروس نظري و عملي ارتودنسي در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ بود.
روش ها: در اين مطالعه مقطعي – توصيفي كه در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ انجام شد، ۱۲۲ دانشجوي دندان پزشكي (۸۶ زن و ۳۶ مرد) كه در حال گذراندن دوره هاي آموزشي ارتودنسي نظري (۱، ۲ و ۳) و عملي (۱، ۲، ۳ و ۴) بودند، به عنوان جمعيت مورد مطالعه، در نظر گرفته شدند. پرسشنامه هايي در هر يك از دروس ارتودنسي طراحي گرديد و در اختيار دانشجويان قرار گرفت. نهايتا نمره اي كه هر دانشجو به توانمندي خود در هر يك از پرسشنامه ها داد، از امتياز صد محاسبه گرديد. اطلاعات بر اساس شاخص توصيفي آمار كه شامل ميانگين، انحراف معيار، آناليز واريانس يك طرفه و آزمون Tukey HSD بود، مورد تجزيه و تحليل آماري شد.
نتايج: ميانگين نمرات توافق دانشجويان براي توانمندي دستيابي به اهداف درس ارتودنسي نظري ۱، ۲ و ۳ به ترتيب ۷۶٫۶، ۷۲٫۶ و ۷۶٫۸ از نمره ۱۰۰ و براي دروس ارتودنسي عملي ۱، ۲، ۳ و ۴ به ترتيب ۷۷٫۶، ۷۰٫۸، ۷۵٫۸ و ۶۸٫۴ از نمره ۱۰۰ بود. دروس ارتودنسي نظري ۳ و عملي ۱ بهترين توافق كسب توانمندي و دروس نظري ۲ و عملي ۴ كمترين توافق كسب توانمندي را از نظر دانشجويان كسب نمودند.
نتيجه گيري: از ديدگاه دانشجويان توانمندي آنها در دستيابي به اهداف آموزشي ارتودنسي مطلوب است. با اين وجود، با مشخص شدن نقاط ضعف و قوت دانشجويان در هر يك از دروس ارتودنسي به نظر مي رسد براي برنامه آموزشي اين بخش نياز به بازنگري و رفع نقايص باشد.