مقاله نظرات دانشجويان پزشكي دانشكده پزشكي اراك در مورد امتحانات جامع علوم پايه و پيش كارورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۸۲ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: نظرات دانشجويان پزشكي دانشكده پزشكي اراك در مورد امتحانات جامع علوم پايه و پيش كارورزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظرات
مقاله دانشجوي پزشکي
مقاله امتحانات جامع
مقاله علوم پايه
مقاله پيش کارورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: كهبازي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: نصري شكوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نظرات گوناگوني در مورد آثار امتحانات جامع پيش كارورزي و علوم پايه بر آموزش و كيفيت زندگي دانشجويان مطرح گرديده است. اين مطالعه با هدف بررسي نظرات دانشجويان پزشكي درمورد توانايي ارزيابي و فوايد و معايب اين امتحانات انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، ۹۱ دانشجو به صورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه خودساخته بود كه پس از طراحي نمودار درختي، امتيازگذاري و تهيه بانك سوال، مطالعه مقدماتي انجام يافت و بر اساس بررسي روايي صوري و محتوايي سوالات، سوالات نهايي انتخاب گرديد. داده ها بانرم افزار SPSS تحليل گرديد.
نتايج: نوزده دانشجوي فيزيوپاتولوژي، ۴۴ كارآموز و ۲۸ كارورز در اين مطالعه شركت كردند. دانشجويان، امتحان پيش كارورزي را براي سنجش اطلاعات دانشجو ضروري دانستند ولي در مورد علوم پايه چنين نبود. هر دو گروه معتقد بودند آزمون ها قادر به ارزيابي نتيجه سعي و كوشش چندين ساله و مهارت و نگرش دانشجو نيستند و فراگيري معلومات براي اين آزمون ها در حل سوالات باليني در برخورد با بيمار بي تاثير است، اين امتحانات با ايجاد استرس زياد، سبب مختل شدن زندگي دانشجو مي شود، و نتايج امتحانات موقتي است و اثر كاربردي ندارد.
نتيجه گيري: اكثر دانشجويان امتحانات جامع را روش مناسبي براي سنجش مهارت هاي عملي نمي دانند وعدم قبولي در امتحان، برابر با شش ماه وقفه در دوران تحصيل آنان خواهد بود. شايد بهتر باشد امتحانات با شيوه OSCE و با فواصل كمتر، جانشين اين دو امتحان جامع شوند و به امتحانات انتهاي هر بخش در ارزشيابي دانشجو، بهاي بيشتري داده شود.