سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید کریمی جشنی – عضو هیات علمی مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس

چکیده:

در عصر حاضر، تغییر و تحولات به سرعت در حال انجام است. این تغییرات نظام های اجتماعی به ویژه در زمینه ماهیت کسب و کار، تعاملات اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی جوامع را دگرگون ساخته است و از گذشته تا کنون کارآفرینان از عاملان این تغییرات به حساب می آیند. همه دانشجویان دانشگاه جامع درس کارآفرینی را باید در یکی از مقاطع تحصیلی بگذرانند و اینکه دانشجویان کدام رشته، کدام جنسیت در چه مقطعی با کدام نوع دیپلم از موفقیت بیشتری برخوردارند سئوالات این تحقیق بود بر این اساس پرسشنامه ای با ۲۶ سئوال از نوع طیف لیکرت که ۱۳ سئوال مربوط به زمینه شناختی و ۱۳ سئوال مربوط به زمینه کاربرد بود تنظیم شد و به تعداد ۱۰۶ پرسشتامه تکمیل گردید.این بررسی با استفاده از آمار توصیفی، آزمون T و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی تفاوت معنی داری وجود ندارد. از نظر جنسیت، مردان در زمینه کاربرد از زنان موفقیت بیشتری داشته اند. در بین رشته های تحصیلی دانشجویان رشته شیر و فرآورده های لبنی در
بین سایر رشته ها از موفقیت بیشتری برخوردار بودند. در بین دیپلم ها، دیپلم های فنی در زمینه کاربرد موفقیت بیشتری در کسب مهارت از خود نشان دادند.