مقاله نظرات پزشكان عمومي رفسنجان درباره كيفيت برگزاري و روش هاي تدريس و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: نظرات پزشكان عمومي رفسنجان درباره كيفيت برگزاري و روش هاي تدريس و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مداوم
مقاله پزشك عمومي
مقاله روش هاي تدريس
مقاله ارزشيابي برنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آموزش مداوم جهت حفظ و ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي جامعه پزشكي انجام مي شود و ارزيابي كيفيت برگزاري آن به منظور رفع نواقص احتمالي ضروري است. مطالعه حاضر به منظور ارزيابي كيفيت برگزاري، تعيين روش هاي مناسب تدريس و اجراي برنامه ها در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي تمامي پزشكان عمومي شركت كننده در برنامه هاي آموزش مداوم (۱۸۶ نفر) در سال ۱۳۸۷ به صورت سرشماري انتخاب شدند. جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسش نامه اي مشتمل بر مشخصات فردي و ۳۳ سوال در مورد كيفيت برگزاري، روش هاي مناسب تدريس و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم صورت گرفت. سوالات بر اساس مقياس پنج درجه اي ليكرت تنظيم گرديدند.
يافته ها: ميزان پاسخگويي به پرسش نامه ها %۸۷٫۱ بود. ميانگين سني و سابقه طبابت پزشكان به ترتيب ۳۷±۸٫۹ و ۸٫۴±۸٫۲ سال به دست آمد و %۵۸٫۶ از نمونه ها مرد بودند. رضايت %۳۰٫۶ از شركت كنندگان از كيفيت برگزاري برنامه ها مطلوب بود و %۶۹٫۴ رضايت متوسط داشتند. سه روش مناسب تدريس به ترتيب شامل سخنراني همراه با نمايش فيلم، كارگاه آموزشي و سخنراني همراه با پرسش و پاسخ بود. سه روش مناسب اجراي برنامه به ترتيب برنامه آموزش مدون، نمايش فيلم آموزشي و مطالعه كتاب ها و مجلات آموزشي داراي امتياز بود. تفاوت معني داري بين پزشكان زن و مرد از نظر رضايت مندي، روش هاي تدريس و اجرا وجود نداشت.
نتيجه گيري: اكثر پزشكان از كيفيت برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان رضايت متوسط داشتند، بنابراين براي بهبود آن ضروري است كه موضوعات برنامه در راستاي نيازهاي بهداشتي جامعه، حل مشكلات حرفه اي و حاوي مطالب جديد علمي باشد.