مقاله نظريه آشوب، فرکتال (برخال) و سيستم هاي غير خطي در ژئومورفولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: نظريه آشوب، فرکتال (برخال) و سيستم هاي غير خطي در ژئومورفولوژي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه آشوب
مقاله فرکتال (برخال)
مقاله سيستم هاي غيرخطي
مقاله خودسازمانده
مقاله پيچيدگي
مقاله ژئومورفولوژي سيستمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرم امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ديدگاه ژئومورفولوژي سيستمي، برخي سيستم هاي ژئومورفيک، سيستم هاي ديناميکي پيچيده غيرخطي هستند که رفتار آشوبناک، تصادفي و غير قابل پيش بيني دارند. نظريه آشوب در ژئومورفولوژي سعي دارد اين سيستم هاي غيرخطي و بسيار حساس به شرايط اوليه را مورد مطالعه قرار دهد. سيستم هاي ژئومورفيک در عين حال خود سازمانده بوده و حالت فرکتال (برخال) دارند. اين ويژگي را مي توان در بسياري از سيستم هاي جرياني، حرکت هاي توده اي، سيستم خاک و زمين هاي مرطوب ساحلي مشاهده کرد. با استفاده از نظريه آشوب مي توان بين فرم (̕بعد فرکتال) و فرآيند (خودسازماندهي) در پديده هاي ژئومورفولوژيک روابطي را برقرار کرد. نظريه آشوب به درک، تحليل و پيش بيني پذيري سيستم هاي ژئومورفيک کمک مي کند. پيچيدگي سيستم هاي ژئومورفيک و حالت آشوبناک آن ها به حدي است که نمي توان قواعد اساسي رياضي و فيزيک را با قطعيت براي آن ها به کارگرفت و در مقياسي بزرگ تعميم داد. لذا ديدگاه هاي جديد سعي دارند براي تحليل و شبيه سازي رفتار پيچيده سيستم هاي غيرخطي در ژئومورفولوژي از قواعد ساده و خرد مقياس (فيزيک و رياضي) در قالب مدل هاي سلولي اتومات استفاده کنند.