مقاله نظريه ضد امريکاگرايي؛ روند تحول از ژورناليسم تا نظريه علمي با تاکيد بر ضد امريکاگرايي اروپايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: نظريه ضد امريکاگرايي؛ روند تحول از ژورناليسم تا نظريه علمي با تاکيد بر ضد امريکاگرايي اروپايي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضد امريکاگرايي
مقاله چيره جويي (هژمونيسم)
مقاله کنش هاي ضد هژموني
مقاله توازن نرم
مقاله ضد امريکاگرايي اروپايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيوان حسيني سيداصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«ضد امريکاگرايي» تا پايان جنگ سرد از جمله مقوله هايي بود که به طور عمده در چهارچوب مباحث ژورناليستي بر واکنش و رفتارهاي (مقطعي) اعتراض آميز برخي دولت ها، گروه هاي روشنفکري و گروه هاي مردمي عليه رفتار خارجي امريکا تمرکز داشت. به دنبال تحولات دهه نود و به ويژه حادثه يازدهم سپتامبر، عرصه نظريه پردازي در اين زمينه از سوي تحليلگران مسايل سياست خارجي امريکا با استقبال خوبي مواجه شد؛ روندي که در پي تهاجم نظامي به عراق در سال ۲۰۰۳ با تحول ماهوي خاصي روبه رو شد. در واقع، دوره رهبري بوش و همراهان نومحافظه کارش بر اين دولت که با شاخصه هايي چون يک جانبه گرايي و اتکاي فزاينده بر شيوه هاي امنيتي نظامي همراه بود، به مقدمه اي براي تقويت امواج ضد امريکا گرا تبديل شد؛ جرياني که دامنه هستي شناختي آن به محافل دانشگاهي و تحقيقاتي نيز کشيده شد. در اين نوشتار، ضمن بررسي خاستگاه نظري اين مقوله (ضد امريکاگرايي) که به چهارچوب تحليلي «چيره طلبي» (هژمونيسم) بازمي گردد، روند تحول (نظري) آن در دوره هاي جنگ سرد و پس از آن مورد توجه قرار مي گيرد. در همين راستا، بر آراي نظريه پردازان و سياست مداران اروپايي در مورد رويارويي با رفتار و الگوي نقش آفريني امريکا خاصه در دوره بوش در قالب «ضد امريکاگرايي اروپايي» تاکيد مي شود.