مقاله نظريه قياس ارسطويي از ديدگاه لوکاسيه ويچ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: نظريه قياس ارسطويي از ديدگاه لوکاسيه ويچ
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قياس
مقاله استلزام
مقاله قاعده استنتاجي
مقاله اصل موضوع
مقاله برنهاد
مقاله منطق گزاره ها
مقاله عکس
مقاله افتراض
مقاله برهان خلف
مقاله اثبات (برهان)
مقاله نفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطق ارسطو در دوران جديد با مخالفت هاي بسياري مواجه بوده است و برخي نيز بر آن بودند که با وجود نظريه مجموعه ها و منطق محمولات، ديگر نيازي به منطق ارسطو نيست. اما گستره تحقيقاتي که منطقدانان غربي در چند دهه اخير در زمينه منطق ارسطو به عمل آورده اند، نشان مي دهد که اين منطق هنوز هم زنده و قابل اعتنا است. در ميان مطالعات انجام گرفته درباره منطق ارسطو، دو رويکرد را مي توان از يکديگر متمايز ساخت. در يک رويکرد، قياس ارسطويي به عنوان يک دستگاه استنتاج طبيعي (Natural deduction system) صورتبندي مي شود. کرکران (John Corcoran) و اسميلي (Timothy Smiley) از اين رويکرد دفاع مي کنند. در رويکرد دوم، نظريه قياس ارسطو با نگرش اصل موضوعي (Axiomatic system) سامان مي يابد. چهره برجسته اين رويکرد منطق دان مشهور لهستاني، لوکاسيه ويچ (Jan Lukasiewicz) است. در اين مقاله به معرفي دستگاه اصل موضوعي منطق ارسطو از نگاه لوکاسيه ويچ پرداخته شده است.