مقاله نظريه نهادي نوين تلفيقي و نقش آن بر ايجاد مزيت رقابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: نظريه نهادي نوين تلفيقي و نقش آن بر ايجاد مزيت رقابتي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوري نهادي نوين
مقاله تئوري هزينه مبادله
مقاله تئوري مبتني بر منابع
مقاله مزيت رقابتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشبكي اصفهاني اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي شوازي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تئوري نهادي نوين بيان مي دارد که سازمان ها بر اساس پذيرش فشارهاي نهادي به طور اجتماعي مشروعيت، منابع و بقا کسب مي کنند. اين تئوري، عمليات سازمان را در بعد استراتژيکي و نهادي به عنوان پاسخ به فشارهاي رقابتي و نهادي تشريح مي كند. در تحقيقات مربوط به تئوري ها بيان شده است که تئوري نهادي نوين در تناقض با تئوري هاي ديگر نظير تئوري هزينه مبادله، مبتني بر منبع و مزيت رقابتي پورتر است و در تصميمات مديريتي نمي توان از اين تئوري استفاده كرد. در پاسخ گويي به اين مساله، هدف اين مقاله دفاع از کاربرد تئوري نهادي نوين در جهت آگاه سازي رفتارهاي مديريتي به منظور خلق مزيت رقابتي است. در مقاله حاضر از طريق ترکيب تئوري نهادي نوين با تئوري هاي هزينه مبادله، مبتني بر منبع و مزيت رقابتي پورتر سعي شده است که نقش تئوري نهادي نوين در خلق مزيت رقابتي تشريح شود. تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، پيمايشي – تحليلي است. جامعه آماري تحقيق مذکور دو بانک اقتصاد نوين و پارسيان در شهر تهران است. نتايج نشان مي دهد که اين تئوري مي تواند به عنوان رويکردي که ايجاد مزيت رقابتي را تشريح مي کند ارايه شود. يعني مزيت رقابتي نه تنها از طريق تمايز، منابع نامتجانس و کارايي به دست مي آيد بلکه هم چنين از طريق سازگاري فشارهاي نهادي نيز به دست مي آيد.