سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
احمد گودرزی – دانشجوی مقطع دکتری رشته مدبریت گرایش منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه
طیبه پورمند – کارشناس ارشد MBA، شاغل در شرکت هپکو

چکیده:
این تحقیق سعی دارد تأثیر نظریه برابری در مدیریت را بر انگیزه کارکنان شرکت هپکو اراک در سال ۲۹۳۱ مورد مطالعه قرار دهد و با تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص کند طبق نظریه برابری کارکنان تا چه حد احساس برابری یا نابرابری می کنند.همچنین قصد دارد علل بوجود آورنده احساس نابرابری را مورد مطالعه قرار دهد و راه هایی برای از بین بردن احساس نابرابری پیشنهاد دهد.برای جمع آوری اطلاعات از فرم پرسشنامه استفاده گردیده. افراد بصورت تصادفی انتخاب و از آنها خواسته شده است به سؤال های پرسشنامه پاسخ دهند. پس از جمع آوری اطلاعات، بر اساس فرضیه های مورد نظر اطلاعات را طبقه بندی نموده تا نتایج بدست آید. دراین پژوهش پس از ارائه مقدمه و کلیات تحقیق. ادبیات موضوع بیان و تحقیقاتی که در این زمینه انجام گردیده ذکر خواهد شد.سپس روش تحقیق بیان می شود. همانطور که ذکر شد ازطریق پرسشنامه ،داده ها جمع آورری و روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است .بعد از آن به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم. همبستگی متغیرها از طریق روش پیرسون سنجیده و در انتها به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته می شود.