سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود مرادی – گروه فیزیک دانشگاه شیراز
علی رضا رازقی زاده – گروه فیزیک دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی که بوسیله ی راماکریشنان و یوسف ارائه شد و سپس توسط هیمت و اکستوبی توسعه یافت , انجماد مایع به کمک توابع همبسته ی دو تایی با تقریب کروی میدان متوسط تعمیم یافته ) GMSA) در فضای فوریه مورد مطالعه قرار گرفته است . در این روش با استفاده از مکانیـک آمـاری و مجموعه ای از تقریبها گذار مایع به جامد در حال تعادل برر سی می شود . گذار , با استفاده از اطلاعات ساختاری مایع و به کمک پارامترهای نظم که بر اساس یک سری اصول اولیه انجماد بدست می آین د , تعیین می شود . پارامترهای نظم , ضریب بسط فوریه ی چگالی تک ذره می باشند . که بطور خاص بر حسب بردارهای شبکه ی وارون یک جامد تغییر می کنند . خواص ساختاری و ترمودینامیکی از بسط اختلالی بر حسب چگالی محاسبه می شوند . اثرات مرتبه ی دوم در این بسط نیز در نظر گرفتـه شـده است . چگالی های فاز مایع و جامد , تغییر آنتروپی و ثابت لیندمن را محاسبه و با مقادیر بدست آمده توسط شبیه سازی مونت کارلو MC مقایسه کردیم که دارای توافق خوبی است