سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – استادیار و مدیر گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه

چکیده:

آب مایه و خاک بستر حیات بوده و پایداری و پویایی هر یک از آنها به حفظ و بهره برداری دیگری وابسته است. نیازمندیهای جوامع امروزی به دلیل افزایش جمعیت و همچنین ارتقای سطح زندگی، زمینه های توجه بیشتر به استفاده شایسته ازمنابع آب و خاک را مهیا ساخته است. مدیریت منابع آب در کشورهای درحال توسه به دلیل عدم وجود سطح مناسب مدیریتی از یک طرف و محدودیت منابع و یا دستیابی به آنها از طرف دیگر به عنوان مقوله های بسیار پر اهمیت متجلی می باشند. مقوله استحصال آب به مفهوم جمع آوری رواناب و باران برای استفاده مولد، درصورت برنامه ریزی، طراحی، اجرا و پایش صحیح راه حلی مناسب و منطقی برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. از این رو در مقاله حاضر سعی بر آن است تا مبانی کلی و اصلی تدوین و طراحی سیستمهای مختلف استحصال آب بیان و چارچوبهای لازم در خصوص پایش آنها با اقتباس ازمنابع مختلف ارائه شود. ارائه الگوهای کلی سیستمهای استحصال آب در برخی از کشورها نیز بخش دیگری از مقاله را به خود اختصاص می دهد.