مقاله نظر پرستاران، والدين و کودکان ۵-۱۲ سال بستري در بخش کودکان در مورد رنگ لباس پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش پرستاري از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: نظر پرستاران، والدين و کودکان ۵-۱۲ سال بستري در بخش کودکان در مورد رنگ لباس پرستاران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روپوش پرستار
مقاله کودکان
مقاله نظر
مقاله پرستار
مقاله والدين
مقاله رنگ لباس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دانشورعامري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شمشيري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي فر ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي تهمينه
جناب آقای / سرکار خانم: اميري ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: بختي ام البنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه تغيير رنگ لباس پرستاران در بخش اطفال بنا بر نياز رواني کودکان مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر به منظور بررسي نظر پرستاران، والدين و کودکان در مورد رنگ لباس پرستاران شاغل در بخش هاي کودکان در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران انجام شده است.
روش: در اين مطالعه مقطعي و توصيفي تحليلي ۳۶۵ نفر پرستار بخش کودکان، ۷۴۴ کودک بيمار و ۴۸۰ نفر والدين (مادر و پدر) در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران (بيمارستان مرکز طبي، بيمارستان بهرامي، بيمارستان کودکان علي اصغر، بيمارستان کودکان مفيد) مورد نظر خواهي قرار گرفتند. نمونه گيري به صورت غير تصادفي در دسترس از تابستان ۱۳۸۶ به مدت يک سال انجام شد. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه در رابطه با تاريخچه فردي و دو سوال در مورد علاقه مندي در مورد رنگ لباس پرستار و همچنين پنج عکس از يک پرستار در حال گرفتن نبض يک کودک، در طرح هاي صورتي، سفيد، آبي روشن، سرمه اي و نقش دار بود. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.11.5، آناليز توصيفي و آناليزتحليلي (آزمون هاي آناليز واريانس با اندازه گيري مکرر، کاي دو و کوکران) انجام شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که بيماران دختر و مادران بيشترين علاقه مندي را به رنگ صورتي (به ترتيب ۴۵٫۲ و %۴۵٫۶) و بيماران پسر به رنگ آبي روشن (%۳۱٫۴) گزارش کردند. در مورد طرح سرمه اي، پرستاران به ميزان %۴۲٫۲ (به عنوان پرطرفدارترين طرح از نظر پرستاران) و مادران و بيماران دختر به ترتيب ۱۰٫۶ و %۱۷٫۶ موافق اين رنگ بودند (p<0.001). پرستاران با سابقه کاري کمتر از ۱۰ سال علاقه بيشتري به رنگ سرمه اي داشتند (۴۹٫۱ در مقابل %۳۲٫۹) (p=0.002). اولويت پدران در مورد انواع طرح ها از نظر آماري اختلاف معناداري نداشت (p=0.17).
نتيجه گيري: کودکان و والدين آنان رنگ هاي صورتي و آبي روشن را بر رنگ سرمه اي لباس پرستاران ترجيح دادند. نتيجه اين مطالعه از منظر بيماران دختر و پسر و والدين ضرورت تغيير رنگ لباس پرستاران را در بخش اطفال پيشنهاد مي کند.