مقاله نظم ايده محور: الگوي ايالات متحده آمريکا از نظم در نظام بين الملل پساجنگ سرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: نظم ايده محور: الگوي ايالات متحده آمريکا از نظم در نظام بين الملل پساجنگ سرد
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايالات متحده آمريکا
مقاله نظم بين المللي
مقاله نظام بين الملل پساجنگ سرد
مقاله نظم ايده محور
مقاله هژموني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زماني که ساختار قدرت در سياست بين الملل تغيير مي يابد، امکان و بستر همکاري ها و چالش هاي جديدي به وجود آمده و الگوي روابط بين بازيگران، خارج از ساختار سنتي تنظيم خواهد شد. در گذار از ساختار دوقطبي، آمريکايي ها خود را پيروز جنگ سرد دانسته و تلاش نمودند تا موقعيت خود را در نظام بين الملل تثبيت کنند. دوران پساجنگ سرد، عرصه مناسبي براي اجراي مقاصد استراتژيک ايالات متحده آمريکا به عنوان تک قطب باقيمانده فراهم نمود. اين امر به مفهوم تلاش دولتمردان آمريکايي براي تثبيت هژموني شان در نظام بين الملل پساجنگ سرد بود. پرسش اين است که الگوي ايالات متحده آمريکا از نظم بين المللي در دوران پساجنگ سرد را چگونه مي توان تبيين نمود؟ در پاسخ بايد گفت، که الگوي ايالات متحده آمريکا از نظم در نظام بين الملل پساجنگ سرد را مي توان در چارچوب آنچه بدان «نظم ايده محور» مي گوييم، تبيين نمود. در «نظم ايده محور» هژمونيک گرايي تک قطب، پويش هاي جهاني، منطقه اي و حتي محلي را ترسيم و مديريت مي کند. نظم ايده محور مبتني بر يك سري هنجارها، رويه ها، الگوها، قوانين و معيارهايي است كه بازيگر مسلط جهاني، تدوين، توجيه و پياده سازي آنها را به لحاظ ضرورت تامين منافع ملي خود، هدايت مي كند.