سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین ربیعی – دانشجوی دوره دکتری جغرافیای سیاسی . دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منطقه خلیج فارس مهمتـرین منطقـه صـاحب ذخـایر انـرژی جهان است که نقش محوری در معادلات انـرژی جهـان دارد . در دهه های اخبر این منطقه چالش های فراوانی را پشت سـر گذرانده و اوضاع اقتصادی سیاسی آن به شدت دگرگون شده است . با توجه به اهمیت منابع انرژی این منطقه، در این مقالـه وضــعیت ذخــایر انــرژی بــویژه نفــت ایــن منطقــه بــا نگــاه ژئواکونومیک مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت و مقالـه در پـی پاسخ به این سئوال اساسی است که با وجـود ذخـایر فـراوان انرژی موجود در خلیج فارس، ژئوپلیتیـک آینـده ایـن منطقـه چگونه رقم خواهد خورد؟
بررسی نشان داد که با کاهش ذخایر نفت نقاط مختلف جهان، تا زمانیکـه منطقـه خلـیج فـارس همچ نـان از ذخـایر انـرژی برخودار است، رقابت ژئواکونومیک قدرتهای مختلف در ایـن منطقه ادامه خواهد داشـت و ایـن مسـأله مشـکلاتی را بـرای کشورهای این منطقه ایجاد می کند . واقعگرایی و منطق روابط قدرت ها در جهان ایجاب می کند که کشورهای منطقه بـویژه ایران با نگاهی منطقـی و حسـاب گرانه مسـائل منطقـه را دنبـال کرده و سیاست خارجی و داخلی خود را با توجه به این مهـم به پیش برند .