سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر غفاری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
علی جعفری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
حسین کرمی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
مجید فرهمندجو – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

چکیده:

ما با استفاده از روش مونت کارلو و بکارگیری مدل توسعه یافتهASYNNNI ، به بررسی نفوذ ردیاب اکسیژن و انرژی میانگین اتمهای اکسیژن در ابررسانای گرمYBa2Cu3O6+x پرداخته ایم . اتمهای اکسیژن در صفحه اصلی Cu-O در مدل توسعه یافته ASYNNNI ، دارای چهار پتانسیل اندرکنشی با همسایگان خود می باشند اما پرش اتم اکسیژن به هممسایه های مرتبه اول و دوم امکان پذیراست . شبیه سازی انجام شده در محدوه دمای ۰/۰۳ eV تا ۰/۰۴ eV و غلظتهای اکسیژن بین ؟؟؟ انجام شده استدر مدل توسعه یافته ASYNNNI در محدوده غلظتهای اکسیژن ؟؟؟فازهای جدیدی مانند ارتورومبیکIII ارتورومبیک و V ارتورومبیک VIII شاهده شده است محققین وجود این فازها را با استفاده از تکنیکهای آزمایشگاهی ( پراش اشعه ایکس و نوترون در انرژیهای بالای ۱۰۰keV ) گزارش نموده اند .