مقاله نقاط برش مطلوب شاخص هاي تن سنجي در پيش بيني ريسك ۷٫۶ ساله رخداد قلبي عروقي در جمعيت بالغ ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۰۰ تا ۶۱۷ منتشر شده است.
نام: نقاط برش مطلوب شاخص هاي تن سنجي در پيش بيني ريسك ۷٫۶ ساله رخداد قلبي عروقي در جمعيت بالغ ايراني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي چاقي
مقاله رخداد قلبي – عروقي
مقاله چاقي مركزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضابطيان آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف مطالعه حاضر مقايسه قدرت شاخص هاي تن سنجي و ارزيابي نقاط برش آن ها در پيش بيني رخداد قلبي عروقي در جمعيت ايران مي باشد.
روش ها: اين مطالعه آينده نگر جمعيتي، شامل ۱۶۱۴ مرد و ۲۰۰۶ زن ۴۰ ساله يا بالاتر شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران بود كه در پايه بدون رخداد قلبي عروقي شناخته شدند و براي ميانه ۷٫۶ سال پيگيري شدند. نسبت هاي خطر شاخص هاي تن سنجي براي پيش بيني رخداد قلبي عروقي، پس از تعديل ريسك فاكتورهاي قلبي عروقي در طي ۷٫۶ سال پيگيري محاسبه شد.
يافته ها: در طول مطالعه، ۳۳۳ رخداد قلبي عروقي مشاهده شد. نسبت هاي خطر تعديل شده تمام شاخص هاي تن سنجي در مردان و شاخص نسبت دور كمر به باسن در زنان براي پيش بيني رخداد قلبي – عروقي معني دار بود كه به ترتيب ۱٫۱۹، ۱٫۲۴، ۱٫۲۱ و ۱٫۲۴ براي نمايه توده بدني، دور كمر، دور كمر به باسن و دور كمر به قد در مردان و ۱٫۲۷ براي دور كمر به باسن در زنان بود (P<0.05). آناليز راك بيشترين سطح زيرمنحني را براي شاخص هاي نسبت دور كمر به باسن، دور كمر به قد و دور كمر و به دنبال آن ها نمايه توده بدني در كل مردان مطالعه و در هر دو جنس زير ۶۰ سال نشان داد. در زنان، نسبت دور كمر به باسن و دور كمر به قد بيشترين سطح زير منحني را داشتند. نقاط برش مطلوب در پيش بيني بروز رخداد قلبي – عروقي در مردان و زنان زير ۶۰ سال به ترتيب ۲۶٫۹۵ و kg/m2 29.84 براي نمايه توده بدني، ۹۴٫۴ و ۹۰٫۵ سانتي متر براي دور كمر، ۰٫۹۵ و ۰٫۸۹ براي دور كمر به باسن و ۰٫۵۵ و ۰٫۶۰ براي دور كمر به قد بود.
نتيجه گيري: در مردان، شاخص هاي تن سنجي مركزي و عمومي تفاوتي در پيش بيني رخداد قلبي – عروقي نشان نداد، حال آن كه در زنان نسبت دور كمر به باسن و دور كمر به قد مناسب ترين شاخص ها بودند. نقاط برش شاخص هاي تن سنجي براي پيش بيني رخداد قلبي- عروقي در جمعيت ايران بالاتر از ديگر جمعيت هاي آسيايي بود. هم چنين نقطه برش دور كمر در جمعيت مذكور متاثر از جنس يافت نشد.