سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم اکبرزاد قمری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی – دانشکدة مهندسی عمران – دانشگاه ت

چکیده:

عکس العمل ما بین فونداسیون و خاک زیر آن یکی از مسائل مهم در مهندسی عمران می باشد و این عامل , تاثیر قابل ملاحظه ای در رفتار سازة رویی دارد . می دانیم که رفتار خاک بستر در برابر بارهای وارده کاملاً پیچیده و نامنظم است، از اینرو، به جای مدل کردن محیط خاک زیر شالوده به صورت ماهیت اصلی آن، بستر در مسائل اندرکنش سازه – خاک، با سیستم ساده تری که مدل بستر نامیده می شود جایگزین می گردد، که یکی از شناخته ترین و قدیمی ترین این مدلها، مدل وینکلر می باشد . در این مقاله، ابتدا اصول اولیه این روش و ساده سازیهای وارد شده در آن معرفی شده و سپس در رابطه با مفهوم مهمترین پارامتر ورودی این مدل، ضریب عکس العمل بستر، روابط تعیین و عوامل مؤثر بر آن بحث شده است . هدف اصلی از این مقاله، شناخت مفهومی روش وینکلر و ضریب عکس العمل بستر است تا مهندسان با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت و تئوریهای بکار رفته در آن، این مدل را انتخاب کنند و همچنین با مطالعه عوامل مؤثر بر ضریب عکس العمل بستر امکان تخمین مقادیر واقعی تری فراهم شود، تا نتایج حاصله از این روش نیز صحیح تر و دقیق تر باشند .